Mã vạch là tổ hợp các khoảng trắng và vạch thẳng để biểu diễn các mẫu tự, ký hiệu và các con số thể hiện thông tin dưới dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được

1.Khái niệm mã vạch:

Mã vạch là tổ hợp các khoảng trắng và vạch thẳng để biểu diễn các mẫu tự, ký hiệu và các con số  thể hiện thông tin dưới dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được

Mã vạch chứa các thông tin về sản phẩm như: Nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra…

Theo xu thế hội nhập và  phát triền của nền kinh tế thế giới, việc tạo lập một hệ thống mã số, mã vạch đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Một mạng lưới mã số, mã vạch chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ là yếu tố góp phần thúc đẩy nhanh chóng việc hội nhập thương mại toàn cầu.